Rhodope Properties

Общи условия

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Нова България Груп” ЕООД, наричано по-долу „Rhodope Properties” и „Агенцията“, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.rhodopeproperties.com (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

Нова България Груп е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК  206437795 , със седалище и адрес на управление: гр. Златоград,  ул. Стефан Стамболов 1 , имейл адрес: info@rhodopeproperties.com, телефон: +359 876 110 775.

Задължения на потребителя

Предвид ползването на сайта за недвижими имоти Rhodope Properties, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационните форми, които са поместени в страниците на уеб сайта.

Цени

Rhodope Properties има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите на уеб сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уеб сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

Предоставяни услуги

 Услугите, предоставяни от Rhodope Properties на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Rhodope Properties, за да се запознаят с предлаганите от Rhodope Properties имоти и да ползват предлаганите от компанията услуги.

Rhodope Properties на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба, проектиране и наем на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта https://www.rhodopeproperties.com Офертите са предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, работещи на базата на договорни отношения с „НОВА БЪЛГАРИЯ ГРУП“ ЕООД.

Декларация за защита на данните

При обработването на лични данни „НОВА БЪЛГАРИЯ ГРУП“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).
Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.


„НОВА БЪЛГАРИЯ ГРУП“ ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

  • Във връзка с договорни отношения;
  • Предоставяне на полезна информация на регистрираните потребители.
  • Предоставяне на рекламни материали /директен маркетинг/ на регистрираните потребители, свързани с дейността на дружеството.
  • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

Във връзка с договорни отношения

Обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за
съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от
необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната
сигурност и надеждност и изискванията на закона.

 

Бисквитки
Бисквитка (куки) е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на компютъра на съответния Потребител, тя бива съхранявана като файл на компютъра и се използва, за да идентифицита и запомни IP – адреса, от който се посещава сайтът.
Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицира своите Потребители и по възможност да покаже страници, пригодени за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг.
В случай, че Потребител на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си да го предупреждава преди да приема бисквитки или изцяло да изключи получаването им на своя браузър.